Deze website maakt gebruik van coockies. Meer info

Diensten

Wat kunnen wij voor u doen?

 • het opstellen en betekenen van alle exploten en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, door middel van beslaglegging;

 • het betekenen van opzegbrieven;

 • het invorderen van onbetwiste geldschulden zonder tussenkomst van de rechtbank zodat dure procedurekosten kunnen vermeden worden;

 • zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;

 • vaststellingen met betrekking tot zuiver materiële feiten, zoals o.a.:
  • plaatsbeschrijving bij aanvang van huurcontract
  • beschrijven van huurschade
  • ontvangen SMS’en noteren
  • uithangen van bouwaanvragen
  • inventaris van roerende goederen
  • vernietiging van een stockvoorraad
  • misbruik van het internet
  • toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden
  • …..

  • deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen.
 • vaststellingen inzake overspel;

Ook voor de volgende opdrachten zijn we bevoegd:

 • de gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen en schepen in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging;

 • de gerechtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis Ger.W.;

 • de vrijwillige openbare verkopingen van roerende goederen;

 • optreden als sekwester;

 • optreden als pandverzilveraar;

 • optreden als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

 • het gerechtelijk mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;

 • schattingen van meubelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen aan faillissementscuratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel;

 • optreden als minnelijke schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling;

 • optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting;

 • optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;

 • rechtskundige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeurwaarders betrokken zijn;

 • Solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten opstellen en afleveren;

 • fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare schuldvorderingen;